Ještě za Rakouska – Uherska


Tento stát vznikl roku 1867 a v roce 1918 zanikl. Vznikl díky rakousko – uherskému vyrovnání. Po vyrovnání nastoupila v Uhersku liberální vláda, která se rozhodla region zmodernizovat, jelikož byl zaostalý. Byly znovu zavedeny některé zákony a tím se posílil charakter státu. Zmodernizovalo se dokonce i školství.

V roce 1873 došlo k obrovskému krachu na vídeňské burze a započala tak hospodářská krize. Krach se projevoval zejména ve strojírenském a těžkém průmyslu. U nás došlo k propadu železa a litiny až o neuvěřitelných 65%. Uhry se ubránily bankrotu jen díky půjčce.

vídeň


Co se týkalo východní krize, pro tu byl konečný moment v roce 1878, kdy byl svolán Berlínský kongres. Výsledkem byla stabilizace hranic a to konkrétně na Balkáně.

Rakousko – Uhersko bylo tzv. unií dvou celků a to Předlitavska (neboli Rakouska)

a Zalitavska (tehdy Uhersko).

V Předlitavsku panovala demokratizace a zrovnoprávnění, kdežto v Zalitavsku byl systém konstituční monarchie.

hora


Obyvatelstvo bylo složeno z velké části Němci a dále pak Maďary. Jazyk byl nejčastěji německý ale objevovala se i čeština nebo slovenština.

Oba státy měly společnou vlajku. Symbolem byl dvouhlavý císařský orel a to až do roku 1915.

Státy měly velmi silný zemědělský a potravinářský průmysl. Velké úsilí bylo vkládáno do výstavby železnic, silnic nebo kanalizací.

socha

Zánik Rakousko – Uherska

Jednou z hlavních rolí rozpadu byla ztráta významu monarchie. Právě kapitalismus začal narušovat její společenské a politické uspořádání. Když zemřel císař František Josef I. začala do historie odcházet i monarchie. Pokusy o oživení samotným Karlem I. byly již marné. Začala válka a tím se krize Rakousko – Uherska prohloubila jak v politické rovině, tak i na válečném poli. Na začátku roku 1918 se už i čeští poslanci vzdali politiky zachování státu. 31. října 1918 Rakousko – Uhersko zaniklo a to vystoupením Uherska z unie.